Hata
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character

1977 y?l?ndan beri hidrolik ve mekanik i? makinalar? sektrnde al??an ortaklar?m?z 2006 y?l? sonundan itibaren birle?erek H?DROSE Ltd. ?ti.'ni kurmu?tur.

30 y?l? a?k?n mesleki tecrbemizi yepyeni bir al??ma anlay???yla birle?tirdik. ISO 9001:2000 Kalite Ynetim Sistemi sertifikas? bulunan firmam?z ?imdi de CE i?areti haz?rl?k al??malar? ile, temel ilkemiz olan "kaliteli retim, kaliteli hizmet" anlay??? do?rultusunda hizmet vermekteyiz. rnlerimizde; %100 m?teri memnuniyeti, kullan?m kolayl???, bak?m ve sa?laml?k vazgeemedi?imiz hususlard?r.

al??an makinalar?n?z?n ar?zalar?nda size bir telefon kadar uza??z. Bu gibi durumlarda H?DROSE daima yan?n?zdad?r. 7 gn 24 saat a?k olan servis telefonlar?m?zdan bizlere her zaman ula?abilirsiniz. "Sizin makinalar?n?z bizimdir " prensibi ile hareket eden servis ekibimiz, sorununuzu en k?sa zamanda ve en iyi ?ekilde giderecektir.

Servis hizmetimizi m?teri talebine ve yo?unlu?una gre belirlenen gzergahlarda, makinan?z?n bulundu?u yere geliyoruz. Yola ?kmadan nce o gzergahtaki kay?tl? m?terilerimizin cep telefonlar?na k?sa mesajla bilgi vererek, onlar?n ihtiyalar?n? ?reniyoruz. Sizleri de

H?DROSE ailesinin bir yesi olarak grmek bizi onurland?racakt?r.