Hata
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character

6 Y?lda 60 ile Hizmet Verdik

Ödemi? Sanayi Sitesinde her gün büyüyen Hidroseç Limited ?irketi, çizdi?i ba?ar? grafi?i ile lgi görüyor. ?lçenin gurur tablosu s?ralamas?nda uzun zamand?r yerini koruyan ortal?k örne?i olan Ödemi? Hidroseç Limited ?irketi k?sa sürede Türkiye’ye hitap etmeyi ba?ard?. 5 ortakl? Ödemi? Hidroseç Limited ?irketi ortaklar?, ayn? zamanda ?irketin müdürlük görevlerini de imece usulü yürütüyor.

Bir grup Ödemi?li i?adam? 1-5 Ekim tarihleri aras?nda aç?k kalan Bursa Tar?m Fuar?'n? ziyaret edip, fuardaki stantlar? gezdiler. Ödemi? Genç ??adamlar? Derne?i (ÖG?AD) ve Kaymakaml?k i?birli?i ile yap?lan Bursa gezisine, kaymakam Abdullah Dölek, ilçe tar?m Müdürü ?brahim Alt?nta?, Emniyet Müdürü Okan Kestek, yaz? i?leri Müdürü Mahmut Yeniay, Ticaret Odas? ba?kan? Kas?m Sevin, ÖG?AD Ba?kan? ?erif Ali Güven, Süt Birli?i Ba?kan? Halil Deveci ve dernek üyelerinden olu?an 15 ki?ilik bir ekip kat?ld?.

Ödemi? Sanayi sitesinde kurulu bulunan Hidroseç firmas?, Çal??an personelin i? güvenli?i konusunda e?itim vermek üzere Toplum Sa?l??? merkezi ile i?birli?ine giderek çal??ma ba?latt?.